Stadgar för föreningen Näringen Östergötland

Föreningens namn är Näringen Östergötland och är öppen för yrkesverksamma kvinnor i näringslivet efter ansökan om medlemskap. Antalet medlemmar är begränsat till 50. Flera branscher och yrkeskategorier skall vara representerade. En aktiv medlem blir automatiskt icke aktiv medlem när hon avslutar sin aktiva yrkesverksamhet. Som sådan har hon samma rättigheter, privilegier och skyldigheter som en aktiv medlem.

Målsättning
Föreningens mål är:

 • att öka kvinnors medvetenhet om hur de kan stärka sin arbetssituation och stärka självkänslan i yrkesrollen;
 • att utveckla ett kontaktnät för att skapa gemenskap och för informationsbyte i arbetslivet;
 • att informera om branschens inriktning och utveckling för att öka kunskapen om olika yrkesområden;

Verksamhetsår
Verksamhetsåret skall omfatta tiden 1 april-31 mars.

Medlemskap
Medlemskap erhålles efter förslag av medlem och prövning av styrelsen. Medlem har 50% närvaroplikt.

Styrelsen kan efter ansökan ge tillfällig dispens från  närvaroplikten p.g.a. föräldraledighet, yrkesverksamhet m.m. under högst ett verksamhetsår i taget.

Hedersledamot - ständiga medlemmar
Ständig hedersledamot är Mia Frick, grundare av Näringen i Stockholm. Ständiga medlemmar i Östergötland grundare: Gunilla Rainer, Kerstin Gustafsson, Anita Hulll-Åkerbäck samt Yvonne Sörensen. De senare skall dock betala medlemsavgift.

Styrelsen
Styrelsen skall bestå av sex ledamöter:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
 • Övrig ledamot, 2 st

Val
Val av styrelse samt ordförande skall äga rum vid årsmötet. Styrelsen konstituerar resten av befattningarna inom sig.

Styrelsens uppgift

 • ansvara för verksamhetens program
 • ansvara för ekonomin
 • ansvara för lokaler till föreningens möte
 • ansvara för att information ges till medlemmarna
 • ansvara för att medlemsförteckning uppdateras löpande och utkommer en gång per år.
 • ansvarar för att revevant material arkiveras kontinuerligt

Möten

 • Styrelsen håller möten när så erfordras
 • föreningsmöten hålls 4 ggr på hösten och 4 ggr på våren

Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda 4 veckor före årsmötet.

Beslutsmässighet

 • Styrelsen är beslutsmässig när minst 50% av styrelsen är närvarande
 • föreningsmöte är beslutsmässig när minst 30% av medlemmarna är närvarande.

Röstning

 • Röstning skall ske öppet, föreligger mer än ett förslag skall sluten omröstning ske
 • val avgörs med enkel majoritet
 • vid lika rösttal avgör lotten
 • röstning med fullmakt får ej ske
 • rätt att rösta tillkommer endast medlem, som betalat avgiften.

Räkenskap och revision

 • Räkenskapsåret skall omfatta tiden 1 april–31 mars
 • årsavgiftens storlek bestäms på årsmötet
 • inbetalning av serviceavgiften skall ske inom 30 dagar efter erhållande av inbetalningskort
 • revisorer väljs vid årsmötet
 • föreningens årsredovisning skall föreläggas medlemmarna vid årsmötet
 • årsmötet fattar beslut om hur överskjutande medel skall disponeras.

Utträde
Anmälan om utträde ur föreningen skall ske skriftligt till styrelsen senast till årsmötet.

Ändringar av stadgar
Förslag till ändringar av stadgar skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Årsmötet beslutar om ändringar med enkel majoritet.

Ersättning till styrelsen
Ersättning till styrelsen för nedlagt arbete sker i form av 2 middagar per verksamhetsår.

Gäster
Medlem får ta med betalande gäst efter förfrågan hos styrelsen. Medlem ansvarar för att inbjuden gäst betalar sin gästavgift och att betalningen kommer Näringen tillhanda inom 10 dagar efter besökt möte.