Stadgar för föreningen Näringen Östergötland

Föreningens namn är Näringen Östergötland och är öppen för yrkesverksamma kvinnor i näringslivet efter ansökan om medlemskap. Antalet medlemmar är begränsat till 50. Flera branscher och yrkeskategorier skall vara representerade. En aktiv medlem blir automatiskt icke aktiv medlem när hon avslutar sin aktiva yrkesverksamhet. Som sådan har hon samma rättigheter, privilegier och skyldigheter som en aktiv medlem.

Målsättning
Föreningens mål är:

 • du får ett brett kontaktnät inom näringslivet och det övriga samhället.
 • du får möjlighet till erfarenhetsutbyte inom olika kompetensområden.
 • du ökar kunskapen om andra branscher
 • du stärker dig i din egen profession.

Verksamhetsår
Verksamhetsåret skall omfatta tiden 1 juli – 30 juni.

Medlemskap

Medlemskap erhålles efter förslag av medlem och prövning av styrelsen.


Styrelsen kan efter förfrågan bevilja status som vilande medlem under särskilda omständigheter för en tid av högst 18 månader..

Hedersledamot - ständiga medlemmar
Ständig hedersledamot är Mia Frick, grundare av Näringen i Stockholm.

Styrelsen
Styrelsen skall bestå av sex ledamöter:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
 • Övrig ledamot, 2 st

Val
Valberedningen presenterar förslag på nya styrelsemedlemmar på sista mötet före årsmötet. Val av styrelse samt ordförande sker på årsmötet. Styrelsen konstituerar resten av befattningarna inom sig.

Styrelsens uppgift

 • ansvara för verksamhetens program
 • ansvara för ekonomin
 • ansvara för lokaler till föreningens möte
 • ansvara för att information ges till medlemmarna
 • ansvara för att medlemsförteckning uppdateras löpande.
 • ansvarar för att revevant material arkiveras kontinuerligt

Möten

 • Styrelsen håller möten när så erfordras
 • föreningsmöten hålls 4 ggr på hösten och 4 ggr på våren

Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda 4 veckor före årsmötet.

Beslutsmässighet

 • Styrelsen är beslutsmässig när minst 50% av styrelsen är närvarande
 • föreningsmöte är beslutsmässig när minst 30% av medlemmarna är närvarande.

Röstning

 • Röstning skall ske öppet, föreligger mer än ett förslag skall sluten omröstning ske
 • val avgörs med enkel majoritet
 • vid lika rösttal avgör lotten
 • röstning med fullmakt får ej ske
 • rätt att rösta tillkommer endast medlem, som betalat avgiften.

Räkenskap och revision

 • Räkenskapsåret skall omfatta tiden 1 juli-30 juni
 • årsavgiftens storlek bestäms på årsmötet
 • inbetalning av serviceavgiften skall ske inom 30 dagar efter erhållande av inbetalningskort
 • revisorer väljs vid årsmötet
 • föreningens årsredovisning skall föreläggas medlemmarna vid årsmötet
 • årsmötet fattar beslut om hur överskjutande medel skall disponeras.

Utträde
Anmälan om utträde ur föreningen skall ske skriftligt till styrelsen senast till årsmötet.

Ändringar av stadgar
Förslag till ändringar av stadgar skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Årsmötet beslutar om ändringar med enkel majoritet.

Ersättning till styrelsen
Ersättning till styrelsen för nedlagt arbete sker i form av 2 middagar per verksamhetsår.

Gäster
Medlem får ta med betalande gäst efter förfrågan hos styrelsen. Medlem ansvarar för att inbjuden gäst betalar sin gästavgift och att betalningen kommer Näringen tillhanda inom 10 dagar efter besökt möte.